Úrazové pojištění srovnání a často kladené otázky

Co je úrazové pojištění?

Úrazem se rozumí pro účely úrazového pojištění neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Jednotlivé pojišťovny mají definice upravené podle svých pojistných podmínek.

Vzhledem k situaci v České republice nepovažujeme úrazové pojištění za výhodné a proto ho nedoporučujeme ani nezajišťujeme. Je drahé a nic nevyřeší. Nicméně pro rejpaly jsou zde informace, které vám pomohou se sami rozhodnout.

 

Co znamená pojištění pro případ smrti následkem úrazu?

Pokud pojištěný zemře do určité doby (stanovené ve smlouvě) ode dne úrazu na jeho následky, bude smluvená pojistná částka vyplacená osobě , která je uvedena ve smlouvě.

Co znamená pojištění trvalých následků úrazu?

Pojistnou událostí se rozumí úraz jež na pojištěném zanechá trvalé následky. Pojišťovna vyplácí procento z pojistné částky, které odpovídá procentu poškození pojištěného, tak jak ho podle tabulek určí smluvní lékař pojišťovny. Pojišťovna může stanovit spoluúčast pojištěného na úrazu, tedy minimální procento od kterého začíná plnit (běžně bývá do 10% někdy i více). Dílčí poškození se většinou sčítají a konečná suma by neměla překročit z hlediska logiky 100%.. Pojistné plnění se určuje buď lineárně nebo progresivně.

Příklad ocenění trvalých následků:

Palec - Ztráta koncového článku - vpravo do 9%, vlevo do 7,5%

Co je lineární pojistné plnění?

Lineární pojistné plnění je určeno jako procento trvalého tělesného poškození násobené sjednanou pojistnou částkou s tím, že nejvyšší možné plnění je rovno pojistné částce.

Co je progresivní pojistné plnění?

Progresivní plnění rozlišuje lehké a těžké následky úrazu. Pro těžší následky se stanovuje pojistné plnění vyšší- násobkem než odpovídá procentuálnímu výpočtu následků z poškození. Nejvyšší možné plnění tak může dosáhnout několika násobku sjednané pojistné částky. (koeficient bývá obvykle 2-4, někdy i 10). Trvalé následky bývají potvrzeny až po určitém čase.. obvykle 1 roku. Z toho důvodu je i výplata odsunuta za tento termín. Je však většinou možno ve zřejmých případech požádat o zálohu výplaty.

Pojištění pro případ smrti a trvalých následků bývají neoddělitelnou součástí každého úrazového pojištění, bez nichž se nelze pojistit.

Co znamená Pojištění doby nezbytného léčení úrazu?

Vyplácené pojistné má dvě podoby.. První je denní odškodnění určené jako pojistná částka násobená počtem dnů pracovní neschopnosti. Druhé spočívá v určení procenta tělesného poškození a ohodnocení úrazu oceňovací tabulkou. Z toho se vypočte pojistné. Zde se však nehledí na skutečnou pracovní neschopnost, ale na maximální počet dní, které má ta která pojišťovna ve své tabulce.

Co je Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici?

Je určena pro pobyty v nemocnici. V současné době, kdy se v nemocnicích platí téměř za vše je toto vítané pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu.

Jak vypadá Pojištění denního odškodného?

Pojištěný bude dostávat denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu. Obvykle je to částka mezi 50 –1000 Kč. Musí být v pracovní neschopnosti, která je zaviněná úrazem. Začíná se vyplácet po uplynutí karenční doby (nebo-li doba spoluúčasti pojištěného, většinou jde o prvních 14 dní neschopnosti..) a od 15 dne se proplácí a nebo po uplynutí 29 dnů a pak pojištěný dostane proplaceno plnění zpětně od prvního dne trvání neschopnosti. U některých úrazů jsou stanovené paušální částky podle tabulek pojišťovny. Maximální doba proplácení je stanovena na 1 rok.

Pro dětské úrazové pojištění bývají zahrnuty i zlomeniny. Doporučuje se v takovém případě volit progresivní plnění. Podmínkou pro uzavření takového pojištění bývá pojistka na smrt úrazem a trvalých následků úrazu.

Co je Pojištění invalidity úrazem?

Přiznání pojistné částky bývá až po určité době, podmínkou je přiznání úplné invalidity od státu a nebo podle interních tabulek pojišťovny.

Jaký je rozdíl mezi úrazovým pojištěním a cestovním pojištěním?

Cestovní pojištění je složeno z několika dílčích pojištění, kam patří právě i úrazové pojištění. Cestovní pojištění se navíc sjednává na území mimo Českou republiku a v souvislosti s úrazovým pojištěním navíc zahrnuje i pojištění léčebných výloh (akutní ošetření, hospitalizace, náklady na léčbu a medikamenci, transport do nemocnice a do České republiky)

Obvykle cestovní pojištění zahrnuje:

 • pojištění léčebných výloh
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění zavazadel
 • pojištění asistenčních služeb
 • úrazové pojištění

Na co si dát pozor?

 1. pokud jste v pracovní neschopnosti, tak vás pravděpodobně žádná pojišťovna na úraz nepojistí
 2. pozorně si přečtěte pojistné podmínky a nejlépe se svěřte do rukou pojišťovacího poradce, který tomuto dobře rozumí
 3. Ve všeobecných obchodních podmínkách se soustřeďte zejména na pasáže, které se jmenují podobně jako: „Omezení plnění“, „Výluky z pojištění“ apod.
 4. Co vám pojišťovna pravděpodobně neuzná jako úraz, nebo vám plnění sníží?! Mimořádné události jako např. válečný konflikt, úraz při extrémním sportu, pod vlivem omamných a návykových látek, sebepoškozování, úraz z účasti na demonstraci, úraz při páchání trestné činnosti, úraz plynoucí z náboženských, sociálních nebo ideologických důvodů.
 5. Za pracovní úraz nese odpovědnost zaměstnavatel

 

Příklad progresivního plnění u Pojištění FLEXI

Se zahrnutím progrese je pojistné plnění vyplaceno takto:

 • od 0,5 % do 25 % včetně příslušné % z jednonásobku PČ
 • nad 25 % do 50 % včetně příslušné % z dvojnásobku PČ
 • nad 50 % do 75 % včetně příslušné % z trojnásobku PČ
 • nad 75 % do 100 % včetně příslušné % ze čtyřnásobku PČ
V oblasti financí, pojištění, hypoték vám pomůže se online zorientovat kalkulačka.eu. S najitím té správné nemovitosti, rd, pozemku vám pomůže server reality.name.

Naše online pojištění vám ušetří mnoho peněz ve vaší kapse: rychle a levné Povinné ručení během několika minut, , Životní pojištění v kostce se všemi pro a proti, pro děti i jejich rodiče Úrazové pojištění, doma i pro volný čas, zabezpečení na stáří s doporučením odborníků a jak na Penzijní připojištění, zabezpečení vozidla proti krádeži, či vlastním chybám na Havarijní pojištění, nejlevnější ochrana domácnosti před zloději či např. vytopením: Pojištění domácnosti, pro vaše cestovatelské sny využijte Cestovní pojištění přes internet, realitu, či rozestavěnou stavbu, či chalupu pojistíte na Pojištění nemovitosti, před vlastními chybami a jejich následky v běžném životě se zajistíte na Pojištění odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáte na Pojištění vozidel, vše o tom jak se vyhnout placení v nemocnici po úrazech a odškodnění za úraz: Úrazové pojištění,