Vzor všeobecných obchodních podmínek pro úrazové pojištění

 

Jeden příklad za všechny pojišťovny

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel (dále jen „pojistitel“), se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění, zvláštními pojistnými podmínkami pro sjednané typy pojištění, obchodními podmínkami a dalšími pojistnými podmínkami pojistitele a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává.

Článek 2

Výklad pojmů

Pro účely těchto pojistných podmínek se definují následující pojmy:

a) Výročí: Den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku pojištění a který není technickým počátkem pojištění.

b) Pojistný rok: Období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí.

c) Počátek pojištění: Den uvedený v pojistné smlouvě, od kterého je pojistná smlouva platná.

d) Technický počátek pojištění: Den dohodnutý v pojistné smlouvě, který je zároveň datem splatnosti jednorázového nebo prvního běžného pojistného.

e) Konec pojištění: Okamžik, ke kterému nejpozději podle pojistné smlouvy pojištění zanikne.

f) Škodná událost: Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

g) Hlavní pojištění: Pojištění, které lze sjednat samostatně.

h) Připojištění: Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění.

i) Zvláštní pojistné podmínky: Pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění.

j) Obchodní podmínky: Dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele.

k) Vinkulace: Způsob zajištění dluhu účastníka pojištění (dlužníka) ve prospěch věřitele; pojistník na základě smlouvy s věřitelem dává pojistiteli příkaz, aby jakékoli plnění z pojištění poukazoval věřiteli.

Článek 3

Obecná ustanovení

 1. Pojištění se sjednává jako obnosové.
 2. Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.
 3. Pojistitel je oprávněn požadovat ověření totožnosti účastníků pojištění, jestliže některá z těchto osob podá návrh na změnu pojistné smlouvy, výpověď pojištění nebo požádá o výplatu plnění z pojištění.
 4. Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy.
 5. V úrazovém pojištění nevzniká pojistníkovi nárok na odkupné.

Článek 4

Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění

 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Součástí pojistné smlouvy jsou také písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění nebo pojištění, ve kterém dochází ke změně na žádost pojistníka, včetně dotazů na zdravotní stav pojištěného a odpovědí na ně. Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Jestliže pojistník nebo pojištěný odpoví na tyto dotazy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy, odmítnout nebo snížit plnění tak, jak je dále uvedeno v těchto pojistných podmínkách a v zákoně.
 3. Pojistitel je při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě škodné události oprávněn přezkoumávat zdravotní stav pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojistitelem a poskytnuté pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen podrobit se na náklady pojistitele lékařské prohlídce nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí pojistitel.
 4. Pojistník i pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny pracovní, sportovní nebo zájmové činnosti pojištěného, které mají vliv na pojistné riziko. Pokud dojde ke změně pojistného rizika, pojistitel má právo změnit v souladu se zákonem výši pojistného.

Článek 5

Pojistná událost

 1. Pojistné události pro sjednané pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, ve zvláštních pojistných podmínkách a dalších ujednáních, na něž se pojistná smlouva odvolává.
 2. Úrazem se rozumí pro účely úrazového pojištění neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se považuje také neúmyslné, neočekávané, náhlé a nepřerušované působení plynů, par, záření, elektrického proudu, vysokých nebo nízkých teplot, chemických látek a jedů (s výjimkou mikrobiálních jedů a imunotoxických látek), k němuž došlo nezávisle na vůli pojištěného a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
 3. Tělesné poškození nebo smrt se rovněž považuje za způsobené úrazem, jestliže k nim dojde z některé z následujících příčin:
  a) nemocí, která není infekční a která vznikla výlučně následkem úrazu;
  b) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem;
  c) nákazou tetanem při úrazu.
 4. Pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná pro sjednané pojištění.

Článek 6

Zánik pojištění

 1. Pojištění zanikne zejména z následujících důvodů:
  a) uplynutím sjednané pojistné doby, a to v 0.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění;
  b) pro neplacení pojistného podle odst. 3;
  c) výpovědí;
  d) dohodou;
  e) odstoupením;
  f) odmítnutím plnění.
 2. Konec pojištění je sjednán jako den následující bezprostředně po uplynutí sjednané pojistné doby, ne však dříve, než den, na nějž připadne výročí, které se svým pořadím rovná počtu let sjednané pojistné doby, pokud není dále uvedeno jinak.
 3. Pojištění zanikne pro neplacení pojistného dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce na dlužné pojistné. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Pojistitel v upomínce na možnost zániku pojištění pro neplacení pojistníka upozorní.
 4. Výpověď pojištění je možné provést zejména následujícími způsoby:
  a) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
  b) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojistník pojištění vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
  c) Pojistitel i pojistník mohou vypovědět sjednaná připojištění i samostatně.
 5. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.
 6. Právo na odstoupení od pojistné smlouvy vzniká z následujících důvodů:
  a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
  b) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění.
 7. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 8. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
  a) příčinou pojistné událostí byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo
  b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se této pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.
 9. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
 10. Jestliže pojištění zanikne odmítnutím plnění, pojistníkovi nevzniká nárok na vrácení zaplaceného pojistného.
 11. Připojištění zaniká také dnem zániku hlavního pojištění, k němuž bylo sjednáno, nebo převedením hlavního pojištění do splaceného stavu.
 12. Zákon nebo pojistná smlouva mohou stanovit i další důvody zániku pojištění.

 

Článek 7

Pojistné

 1. Pojistné je úplatou za pojištění. Výše pojistného je určena v pojistné smlouvě. V případě, že je sjednáno běžné pojistné, je zvolenou frekvencí placení ve formuláři pojistné smlouvy určeno i pojistné období.
 2. V pojistné smlouvě je určeno, zda se pojistné platí najednou na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), nebo za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvě (běžné pojistné).
 3. Zvláštní pojistné podmínky sjednaných připojištění mohou stanovit, že pojistné za připojištění je splatné formou srážek z rezervy nebo z podílového účtu pojištění. Zvláštní pojistné podmínky pak také stanoví, k jakým datům a jakým způsobem jsou srážky prováděny a kdy je toto pojistné splatné.
 4. Běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné jsou splatné dnem technického počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Pojistné za další pojistné období je splatné k prvnímu dni tohoto pojistného období.
 5. V pojištění se sjednaným běžným pojistným začíná první pojistné období dnem technického počátku pojištění. Délka pojistného období je určena sjednanou frekvencí placení pojistného. Poslední pojistné období končí dnem předcházejícím sjednanému konci pojištění, ostatní pojistná období končí dnem předcházejícím prvnímu dni následujícího pojistného období.
 6. Pokud se výše pojistného určuje na základě věku pojištěného, považuje se za jeho vstupní věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku pojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. V případě, že je k hlavnímu pojištění sjednáváno připojištění, je při určení pojistného pro toto připojištění použit věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem v němž se nachází den technického počátku tohoto připojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.
 7. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině a pojistník pozbude příslušnosti ke skupině, nárok na slevu zaniká od nejbližší splatnosti pojistného.
 8. Pojistné se považuje za zaplacené dnem, kdy je připsáno ve výši dohodnutév pojistné smlouvě na účet stanovený pojistitelem. Platba pojistného musí být identifikována způsobem stanoveným v pojistné smlouvě. Pojistitel neodpovídá za škodu, která vznikla v případě porušení této povinnosti pojistníkem.
 9. Nebylo-li pojistné plně zaplaceno ve lhůtě určené v upomínce pojistitele, zaniká pojištění bez náhrady.
 10. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel má právo nejvýše jedenkrát ročně provést porovnání skutečného plnění ze všech sjednaných pojištění a předpokládaného plnění vypočteného na základě výpočetních předpokladů použitých pro stanovení pojistného. Jestliže se skutečná plnění liší alespoň o 15 %, má pojistitel právo podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona na přizpůsobení sazeb pojistného novým skutečnostem. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

Článek 8

Rozsah pojištění a výluky

 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události určené ve sjednaných pojištěních a připojištěních, které nastanou v době trvání pojištění kdekoliv, s výjimkami uvedenými v těchto pojistných podmínkách nebo ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění.
 2. Pojistitel není povinen plnit za pojistné události, které nastaly do dne, kdy byla na účet pojistitele připsána platba ve výši sjednaného prvního běžného pojistného nebo jednorázového pojistného identifikovaná jako platba pojistného nebo záloha na pojistné pro toto pojištění.
 3. Škodné události, ke kterým dojde v období od počátku pojištění do vydání pojistky nebo do data technického počátku pojištění, nejsou pojistnými událostmi.
 4. Poškození zdraví nebo smrt nejsou považovány za vzniklé následkem úrazu, pokud k nim došlo:

a) zhoršením nemoci v důsledku úrazu;

b) diagnostickými, léčebnými nebo preventivními zákroky;

c) sebevraždou nebo pokusem o ni;

d) úmyslným sebepoškozením;

e) infekční nemocí, i když byla přenesena zraněním, s výjimkou případů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. b) a c);

f) při službě v jakýchkoli ozbrojených složkách;

g) v přímé souvislosti s válečnou událostí, povstáním, nepokoji nebo terorismem;

h) při provozování rizikových sportů, zejména horolezectví, potápění do hloubky více než 30 m, raftingu, vodního lyžování, závodění na motorových člunech, parašutismu, paraglidingu, létání na závěsném kluzáku, bungee jumpingu, lyžařské akrobacie, letecké akrobacie, freeride aktivit a sjezdu na jízdním kole, bojových sportů nebo při závodech či tréninku motoristických sportů;

i) jaderným zářením vyvolaným výbuchem nebo závadou jaderného zařízení a přístrojů, jednáním nebo nedbalostí odpovědných osob, institucí nebo úřadů při dopravě nebo manipulaci s jadernými materiály.

Článek 9

Pojistné plnění

 1. Dojde-li ke zvýšení pojistné částky a následné pojistné události v době mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním pojistného zvýšeného na základě zvýšené pojistné částky (vyjma zvýšení podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až na pojistnou částku platnou před zvýšením pojistné částky.
 2. V případě škodné události je osoba, jíž má vzniknout nárok na pojistné plnění, povinna předložit doklady potřebné pro ověření nároku na výplatu a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Jestliže o to pojistitel požádá, je pojištěný povinen podrobit se lékařské prohlídce v pověřeném zdravotnickém zařízení. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojistitel není povinen vyplatit nebo začít vyplácet pojistné plnění.
 3. Nárok na plnění z pojištění může být se souhlasem pojištěného předmětem zástavní smlouvy, postoupení pohledávky nebo vinkulace.
 4. Pojistitel poskytuje pojistné plnění ve výši určené pro sjednané pojištění v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, obchodních podmínkách a dalších ujednáních na základě pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě.
 5. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedeno jinak. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.
 6. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla událost podle odst. 5 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

Článek 10

Omezení pojistného plnění

 1. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s nedbalostním jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o více než jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s úmyslným jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
 3. Odvolá-li pojištěný v průběhu pojištění nebo v průběhu šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, a to až do doby, než souhlas znovu učiní. Odvolání tohoto souhlasu je považováno za ztížení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit z viny pojištěného s důsledky uvedenými v § 16 odst. 3 zákona.
 4. Došlo-li k pojistné události ve stavu opilosti pojištěného nebo ve stavu pojištěného po požití nebo aplikaci jiných omamných, toxických, psychotropních či ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. Stejně tak je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění, pokud k pojistné události došlo v důsledku opakovaného požívání nebo aplikace takových látek pojištěným.
 5. Došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit.

Článek 11

Oprávněné osoby

 1. Oprávněnou osobou v případě pojistné události jiné než smrt úrazem je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
 2. V případě pojistné události smrt úrazem jsou oprávněné osoby a jejich podíly na pojistném plnění v procentech určeny stejně, jako pro pojistnou událost smrt pojištěného v hlavním pojištění.
 3. Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude, jestliže byla soudem uznána vinnou trestným činem v souvislosti se smrtí pojištěného.
 4. Jestliže došlo ke smrti pojištěného v souvislosti s úmyslným trestným činem a osoba, které má vzniknout právo na pojistné plnění, je vyšetřována nebo souzena pro takový trestný čin, je pojistitel oprávněn až do vydání pravomocného rozhodnutí, kterým je taková osoba odsouzena nebo obvinění zproštěna, výplatu pojistného plnění odložit.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Pro tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platné obdobně i ustanovení čl. 13, 14 a 15 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění.
 2. Odvolávají-li se pojistné podmínky na platné právní předpisy, zejména zákony, rozumí se jimi platné právní předpisy České republiky.
 3. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vyplývající ze sjednaného pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé řešeny u příslušného soudu v České republice podle práva České republiky.
 4. Všechny platby týkající se pojistné smlouvy jsou prováděny v zákonných penězích České republiky a jsou splatné na území České republiky, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.
 5. Za chyby způsobené uvedením nesprávných údajů při placení pojistného, zejména opožděnou identifikaci takové platby, nenese pojistitel odpovědnost.
 6. Je-li účastník pojištění v prodlení s placením peněžitých částek, má účastník pojištění, vůči kterému je účastník v prodlení, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Doba nutná k šetření pojistné události se nepovažuje za prodlení pojistitele s výplatou pojistného plnění.
 7. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.
V oblasti financí, pojištění, hypoték vám pomůže se online zorientovat kalkulačka.eu. S najitím té správné nemovitosti, rd, pozemku vám pomůže server reality.name.

Naše online pojištění vám ušetří mnoho peněz ve vaší kapse: rychle a levné Povinné ručení během několika minut, , Životní pojištění v kostce se všemi pro a proti, pro děti i jejich rodiče Úrazové pojištění, doma i pro volný čas, zabezpečení na stáří s doporučením odborníků a jak na Penzijní připojištění, zabezpečení vozidla proti krádeži, či vlastním chybám na Havarijní pojištění, nejlevnější ochrana domácnosti před zloději či např. vytopením: Pojištění domácnosti, pro vaše cestovatelské sny využijte Cestovní pojištění přes internet, realitu, či rozestavěnou stavbu, či chalupu pojistíte na Pojištění nemovitosti, před vlastními chybami a jejich následky v běžném životě se zajistíte na Pojištění odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáte na Pojištění vozidel, vše o tom jak se vyhnout placení v nemocnici po úrazech a odškodnění za úraz: Úrazové pojištění,